• slider_edu.jpg
 • slider_hopeful.jpg
 • slider_endure.jpg
 • slider_employed.jpg

Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm (Shqip)


Hyrje

Turizmi i qëndrueshëm është në rritje: kërkesa konsumatore po rritet, kompanitë e udhëtimeve po shvillojnë programe gjithmonë e më “jeshile”, dhe qeveritë po krijojnë politika të reja për të inkurajuar praktikat e turizmit etik ose ekologjik. Por çfarë do të thotë në të vertetë “turizem etik”? Si mund të matet dhe demonstrohet në mënyrë të besueshme, në mënyrë që të ndërtohet kredibiliteti I konsumatorit, promovohet efikasiteti dhe luftohen pretendimet false?

Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë të kuptueshme atyrën e turizmit etik, dhe janë minimumi që një biznes turistik duhet të aspirojë të përmbushë. Ato janë të organizuara në katër tema kryesore: planifikim efikas I qëndrueshmërisë; rritje e benefiteve sociale dhe ekonomike për komunitetin local; përmirësimi I trashëgimisë kulturore; dhe reduktimi i impakteve negative mbi ambientin. Edhe pse kriteret janë konceptuar fillimisht për tu zbatuar nga industria e hotelerisë dhe udhetimeve, ato mund të përoren gjerësisht nga e gjithe industria e turizmit.

Kriteret janë pjesë e përgjigjes së komunitetit të turizmit ndaj sfidave globale të Qëllimeve të Mijëvjeçarit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Ulja e varfërisë dhe qëndrueshmëria ambientale – përfshi ndryshimet klimaterikë – janë çështjet më pikante të trajtuara nga kriteret.

Duke filluar në 2007, një koalicion i mbi 40 organizatave – Partneriteti për Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm – u bashkua për të caktuar kriteret. Që atëherë, ata kanë arritur të kontaktojnë mbi 100,000 operatorë turistik, kanë analizuar mbi 4,500 kritere dhe kanë marrë komente nga mbi 1500 individe. Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë zhvilluar konform Kodit ISEAL për Praktikat më të Mira dhe si të tilla do të jenë jubjekt i konsultimeve dhe kritikave çdo dy vjet, derisa të mos jetë më e nevojshme të mblidhen komente apo kritika.

Disa nga përdorimet e mundshme të kritereve janë si më poshtë:

 • Shërbejnë si stategji për bizneset e ët gjitha përmasave duke I ndihmuar ato të bëhen më të qëndrueshme dhe të zgjedhin programe turistike në harmoni me këto kritere globale;
 • Shërbejnë si guida për agjensitë e udhetimit për zgjedhjen e kontraktorëve dhe programeve të turizmit të qëndrueshëm;
 • Ndihmojnë konsumatorët të gjejnë rograme dhe biznese turistike të shëndetshme;
 • Shërbejnë si emërtues i njëjtë për mediat të cilat mund të identifikojnë subjektet që ofrojnë turizëm të qëndrueshëm;
 • Ndihmojnë çertifikimin dhe programe të tjera të sigurohen që standartet e tyre janë gjerësisht të pranueshmë;
 • Ofrojnë programe qeveritare dhe jo-qeveritare që shërbejnë si pikënisje për zhvillimin e turizmit të qëndrueshme; dhe
 • Shërbejnë si direktiva thelbësore për edukimin dhe trajnimin e subjekteve si hotele dhe universitete.

Kriteret tregojnë objektivat, jo rrugën se si ato arrihen apo rezultatet finale. Ky rrol përmbushet nga treguesit e performancës, materiale edukative shtesë, akses në mjetet që nevojiten për zbatimin e Kritereve të Turizmit Global të Qëndrueshëm.

Partneriteti konsideron Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm si fillimi I një proçesi për kthimin e qëndrueshmërisë në një praktikë standarte për gjithë format e turizmit.


Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm


A. Demonstroni menaxhim të qëndrueshëm efektiv.

 • A.1.        Kompania zbaton një system menaxhimi të qëndrueshëm që I përshtatet realitetit dhe nivelit të tij, dhe që merr në konsideratë çështjet mjedisore, social-kulturore, cilësinë, shëndetin dhe sigurinë.
 • A.2.        Kompania respekton gjithë ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare apo lokale (përfshi shëndetin, sigurinë, punësimin dhe aspektet mjedisore).
 • A.3.        Gjithë personeli trajnohet sistematikisht në lidhje me rolin e tyre në menaxhimin e praktikave mjedisore, social-kulturore, shëndetësore dhe sigurisë.
 • A.4.        Kënaqësia e klientit matet dhe merren masat e nevojshme sipas rastit.
 • A.5.        Materialet promocionale janë të përshtatshme dhe nuk premtojnë më tepër sesa mund të ofrojë biznesi.
 • A.6.        Arkitektura, konstrukti dhe infrastruktura e godinave:
  • A.6.1.    është konform planit lokal dhe respektojnë detyrimet e zonave të mbrojtura apo trashëgimitë;
  • A.6.2.    respekton trashëgiminë natyrore apo kulturore tëzonës si vendndodhje, arkitekturë, vlerësim impakti, të drejta pronësore dhe blerje;
  • A.6.3    aplikon parimet e duhura të ndërtimit të qëndrueshëm;
  • A.6.4    ofron akses për personat me aftësi të kufizuara.
 • A.7.        Konsumatorët kanë akses në informacionin dhe interpretimin e rrethinave natyrore, kulturës lokale dhe trashëgimisë kulturore  si dhe u shpjegohet sjellja e përshtatshme gjatë vizitës në natyrë apo vende të klasifikuara si trashëgimi kulturore.

 

B.        Rrisni përfitimet social-ekonomike për komunitetin dhe minimizoni impaktet negative.

 • B.1.        Kompania mbështet fuqishëm iniciativat për zhvillimin social dhe infrastrukturor të komunitetit, përfshi mes të tjerash, edukim, shëndetësi dhe higjenë.
 • B.2.        Banorët lokal punësohen, edhe në poste menaxheriale. Trajnimet organizohen sipas nevojës.
 • B.3.        Shërbimet dhe materialet e nevojshme blihen nga biznesi sipas rastit.
 • B.4.        Kompania ofron mjetet që sipërmarrjet e vogla të zhvillohen dhe të shesin produkte ekologjike të bazuar në natyrën, historinë dhe kulturën lokale (ushqime, pije, punime artistike, performance artistike, prodhime bujqësore, etj).
 • B.5.        Ndiqet një kod sjelljeje i përshtatshëm për komunitetin local, me bashkëpunimin dhe miratimin e komunitetit.
 • B.6.        Kompania zbaton një politikë kundër shfrytëzimit tregtar, veçanërsiht të fëmijëve dhe adoleshtëve, përfshi shfrytëzimin seksual.
 • B.7.        Kompania është e paanshme në punësimin e femrave dhe minoriteteve lokale, përfshi postet menaxheriale.
 • B.8.        Mrojtja ndërkombëtare apo kombëtare e punonjësve respektohet dhe punonjësit paguhen me një pagë e arsyeshme.
 • B.9.        Aktivitetet e kompanisë nuk vënë në rrezik ofrimin e shërbimeve bazë si furnizimin me ujë, energji apo shërbimet shëndetësore për komunitetin lokal.

 

C.        Rrisni përfitimet për trashëgiminë kulturore dhe minimizoni impaktet negative.

 • C.1.        Kompania ndjek direktiva ose një kod sjelljeje për vizitat në vendet hisorike apo kulturore, në mënyrë që të minimizohet impakti negativ i vizitorëve dhe të rritet kënaqësia e vizitës.
 • C.2.        Artifaktet historiko-arkeologjik nuk shiten, tregtohen apo ekspozohen, përveç rasteve kur e lejon ligji.
 • C.3.        Kompania kontribuon në mbrojtjen e pronave dhe vendeve lokale historike, arkeologjike dhe kulturore, duke mos lejuar aksesin e qytetarëve.
 • C.4        Biznesi përdor elemntë të artit lokal, arkitekturën apo trashëgiminë kulturorë lokalë gjatë operimit të saj, në dizenjo, dekoracione, gatim apo dyqane; duke respektuar të drejtat e pronës së komunitetit lokal.

 

D.        Rrisni përfitimet për ambientin dhe minimizoni impaktet negative.

 • D.1.        Ruajtja e burimeve
  • D.1.1.    Politikat e blerjeve duhet të fokusohen në prodhime ekologjike si n fushën e ndërtimit, të mira materiale, ushqime, etj.
  • D.1.2.    Blerja e prodhimeve të pa-rinovueshme matet dhe biznesi duhet të përpiqet të reduktojë përdorimin e tyre.
  • D.1.3.    Konsumi i energjisë duhet të matet, burimet duhet të deklarohen, përdorimi duhet të reduktohet ndërsa duhet të nxitet përdorimi i energjisë së rinovueshme.
  • D.1.4.    Konsumi i ujit duhet të matet, burimet duhet të deklarohen ndërsa konsumi duhet të jetë i arsyeshëm.
 • D.2.        Ulja e ndotjes
  • D.2.1.    Çlirimi i gazit nga gjithë burimet e kontrolluara nga biznesi maten dhe ndiqen proçedurat për uljen e sasisë së çliruar.
  • D.2.2.    Urjat e zeza si dhe ato gri trajtohen në mënyrë efikase dhe reciklohen nëse është e mundur.
  • D.2.3.    Ndiqet një plan efikas për menaxhimin e mbetjeve dhe reduktimin e përdorimit të materialeve të pareciklueshme.
  • D.2.4.    Përdorimi i substancave të dëmshme, përfshi pesticidet, bojra, dizinfektant për pishina dhe materialeve të pastrimit duhet të reduktohet apo zëvendësohet nëse është e mundur nga produkte të padëmshëm. Përdorimi i kimikateve duhet të menaxhohet siç duhet.
  • D.2.5.    Biznesi zbaton praktika për reduktimin e ndotjes akustike, ndriçimit, erozionit dhe ndotjes së ajrit dhe tokës.
 • D.3.        Ruajtja e biodiversitetit, ekosistemit dhe terrenit
  • D.3.1.    Speciet e kafshëve të egra rriten vetëm në natyrë dhe konsumohen, ekspozohen, shiten apo shkëmbehen vetëm në bazë të një aktiviteti të rregulluar që siguron qëndrueshmërinë e egzistencës së tyre.
  • D.3.2.    Nuk lejohet kapja e një kafshe të egër, përveç rastit të një aktiviteti të kontrolluar, dhe speciet e mbrojtura mbahen dhe trajtohen vetëm nga persona apo autoritete të autorizuara.
  • D.3.3.    Për qëllime dekorative apo restauruese, biznesi duhet të përdorë specie vendase dhe të parandalojë futjen e specieve të huaja.
  • D.3.4.    Biznesi duhet të kontribuojë në mbështetjen e biodiversitetit, përfshi mbrotjen e zonave të ruajtura natyrore apo zona natyrore me vlera të larta biodiversiteti.
  • D.3.5.    Ndërveprimet me kafshët nuk duhet të kenë efekt mbi ecurinë e popullsisë së këtyre të fundit, dhe çdo shqetësim i ekosistemit natyror duhet të minimizohet, rehabilitohet dhe të ndiqet nga një kontribut kompensues.

News & Announcements

Seychelles Sustainable Tourism Label (SSTL) Achieves GSTC Recognition

GSTC SSTL 550

April 23, 2017 – The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) is pleased to announce that the Seychelles Sustainable Tourism Label (SSTL) has achieved ‘GSTC-Recognized’ status. The awarded status affirms Seychelles commitment to promote sustainable tourism products and services.

The Seychelles Sustainable Tourism Label which is a certification programme aims to enhance the quality and sustainability of visitors’ experiences by mitigating tourism’s negative economic, environmental and social impacts on the destination and contributing to the preservation of natural and cultural treasures for the future generations of Seychelles.

Read more ...

GSTC Chair Luigi Cabrini to Speak at Smart Cities Tourism Summit 2017, Funchal, Madeira, Portugal

Luigi Cabrini, GSTC Chair, will give speak about "Global Criteria for Sustainable Tourism" at Smart Cities Tourism Summit 2017, Funchal, Madeira, Portugal, on 11-12 May 2017.

SMARTFUNCHAL’17 is the international event that will bring together authorities, companies, academia, citizens and other stakeholders to discuss and reflect on smart cities and smart tourism. There is a technological revolution taking place around the world. But there is also a social revolution and a shift taking place in the economic paradigm. Conditions which have turned cities into competitive and development hubs.

 

GSTC Training: Seychelles Sustainable Tourism Foundation Develops Destination Action Plan

SSTF Destination Training Seychelles Workshop S10 April 2017 - The Seychelles Sustainable Tourism Foundation (SSTF) organized a half-day GSTC training (Cerf Island, Seychelles, April 1st, 2017) for its board members and partners to familiarize them with the criteria and discuss their implications for the Seychelles. One of the main aims of the SSTF is to work towards a GSTC destination certification of the Seychelles by 2022. The foundation will use the GSTC criteria as a basis for its action planning, working together with its partners and other stakeholders towards this ambitious goal.

Read more ...

Forum on Sustainability in Tourism and Hospitality in Myanmar

Myanmar Sustainable Tourism Forum MRTI29 March 2017 - Swisscontact, the Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) and the Global Sustainable Tourism Council (GTSC) have jointly organized the first-ever "Forum on Sustainability in Tourism and Hospitality in Myanmar" in Yangon, Myanmar (March 29-30, 2017), an event for mutual learning and knowledge-sharing about sustainability in tourism. The event has been co-financed by Novotel Yangon Max and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Myanmar.

Read more ...

GSTC Board Member and India Country Representative, CB (Ram) Ramkumar at GreenOtels Events Across India

GreenOtelsJaipur 550x

​​March 2017 - Sustainable tourism mainstreaming is taking place in India, with events throughout the country, led by GSTC member Root Cause Media / GreenOtels with the support and guidance of GSTC Board Member and India Country Representative, CB (Ram) Ramkumar.

GreenOtels is doing something that has not been done until now in India – bringing maintenance engineers of hotels together hotel owners, CEOs, and general managers, under one forum where sustainability practices are discussed and promoted, especially through the GSTC Criteria.

Read more ...
 • 1
how you help red
Anyone from individuals to larger organizations can help increase the reach, awareness and recognition of sustainable tourism practices.  
Already a member? Log in
Facebook logo red 32r Twitter logo red 32r LinkedIn logo red 32r GSTC newsletter

Sponsors

United Nations Foundation

 

IHG-RGB-sm

TUI Group black lightblue 3C

 

 • GPPA-logo_150x.jpg
 • TORNOSnews_x150.png
 • Infinity-Travel_x150.jpg
 • Confluence_logo_web_100.jpg
 • Royal-Caribbean_for-slider.jpg
 • The-Globe-Ecotourism-Training-Centre_x150.jpg
 • 77WildAsiaLogo.jpg
 • 37logos-hostelling-intl.jpg
 • Espiritu_x150.jpg
 • GTO_Gyeonggi_150.jpg
 • IHG-RGB-sm.jpg
 • GeorgianTA_NEW_x150.jpg
 • Vesselka.png
 • FOW.jpg
 • federturismo_confindustria_150.jpg
 • Logo-Machete-Peru-Transparent-x130.jpg
 • cc_150x150.jpg
 • vinetree_150.jpg
 • TUI_Group_x150.jpg
 • GTO-eng-logo-comb_150x.jpg
 • Greengrowth_150x.jpg
 • mci_copy150x.jpg
 • 41InstitutodeTurismo.jpg
 • 33HSAC.jpg
 • LightBlue.png
 • 75logos-utah.jpg
 • green-loons-logo copy 2.jpg
 • ThailandStandards.png
 • DTN-Logo_x150.png
 • Tourcert-Siegel-schraeg.jpg
 • AGEG-blau_High-Res_150x.jpg
 • Project_Azul_Verde_100.jpg
 • Khiri.jpg
 • ETTC_x150.jpg
 • 400dpiLogo---Cropped-150x150.jpg
 • AGA_logo_circle.jpg
 • barcelonaturisme.jpg
 • GreenKeyGlobal_150x.jpg
 • Logo-Green-View150x.jpg
 • Eco-Travel_x150.jpg
 • 52logos-rainforest-alliance.jpg
 • Altruvistas_150x150.jpg
 • TrainingAid_100x32.png
 • GTP-Logo.png
 • Transat_x150.jpg
 • MasContour_Gro.jpg
 • pcgs-logo150x.png
 • 150x180.jpg
 • ecola_150x.jpg
 • FEDEC.jpg
 • WFEN_100x53.jpg
 • ecoclub-com-logo-100x40.png
 • GPSInnovation-dark-rgb-100_150x.jpg
 • Walking-Mountains-Science-Center-Logo_WEB_150x_slider.jpg
 • WWFLogotab.png
 • Shaboury_150x.jpg
 • GreenEvolution_x150.jpg
 • HSH-logo-01_150x.jpg
 • Travelife.png
 • AW-Logo_150x150.jpg
 • ITW-Logo-150x.jpg
 • FunDayTours_150x150.jpg
 • Green_Pearls_150.jpg
 • Medventure_all-logos_150x.jpg
 • CED_150x.jpg
 • olonade-logo2_.JPG
 • 40intercontinentalnewyork.jpg
 • GreenGlobe_150x.jpg
 • ecoservices.jpg
 • EK-Logo_150x.jpg
 • logos.jpg.png
 • EarthCheck_150x150.jpg
 • FTT_150x150.jpg
 • airbnb_vertical_lockup_web.jpg
 • PBO-final-logo_150x150.jpg
 • EcoAustralia.jpg
 • Solimar-International150x150.jpg
 • swiss-approval-x150.jpg
 • greenotels-logoRGB_150x.png
 • Logo-BeeHive.001_150x.jpg
 • diversechina150x.jpg
 • LOGO-CAT-OK-150x.jpg
 • innovation-norway_150x150.jpg
 • 16eceat.jpg
 • 28Logo_GGD-no_sello.jpg
 • botswana.jpg
 • JHY-Sustainable-Destination-Program-Logo_100x95.jpg