• slider_employed.jpg
 • slider_endure.jpg
 • slider_hopeful.jpg
 • slider_edu.jpg

Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm (Shqip)


Hyrje

Turizmi i qëndrueshëm është në rritje: kërkesa konsumatore po rritet, kompanitë e udhëtimeve po shvillojnë programe gjithmonë e më “jeshile”, dhe qeveritë po krijojnë politika të reja për të inkurajuar praktikat e turizmit etik ose ekologjik. Por çfarë do të thotë në të vertetë “turizem etik”? Si mund të matet dhe demonstrohet në mënyrë të besueshme, në mënyrë që të ndërtohet kredibiliteti I konsumatorit, promovohet efikasiteti dhe luftohen pretendimet false?

Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë të kuptueshme atyrën e turizmit etik, dhe janë minimumi që një biznes turistik duhet të aspirojë të përmbushë. Ato janë të organizuara në katër tema kryesore: planifikim efikas I qëndrueshmërisë; rritje e benefiteve sociale dhe ekonomike për komunitetin local; përmirësimi I trashëgimisë kulturore; dhe reduktimi i impakteve negative mbi ambientin. Edhe pse kriteret janë konceptuar fillimisht për tu zbatuar nga industria e hotelerisë dhe udhetimeve, ato mund të përoren gjerësisht nga e gjithe industria e turizmit.

Kriteret janë pjesë e përgjigjes së komunitetit të turizmit ndaj sfidave globale të Qëllimeve të Mijëvjeçarit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Ulja e varfërisë dhe qëndrueshmëria ambientale – përfshi ndryshimet klimaterikë – janë çështjet më pikante të trajtuara nga kriteret.

Duke filluar në 2007, një koalicion i mbi 40 organizatave – Partneriteti për Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm – u bashkua për të caktuar kriteret. Që atëherë, ata kanë arritur të kontaktojnë mbi 100,000 operatorë turistik, kanë analizuar mbi 4,500 kritere dhe kanë marrë komente nga mbi 1500 individe. Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë zhvilluar konform Kodit ISEAL për Praktikat më të Mira dhe si të tilla do të jenë jubjekt i konsultimeve dhe kritikave çdo dy vjet, derisa të mos jetë më e nevojshme të mblidhen komente apo kritika.

Disa nga përdorimet e mundshme të kritereve janë si më poshtë:

 • Shërbejnë si stategji për bizneset e ët gjitha përmasave duke I ndihmuar ato të bëhen më të qëndrueshme dhe të zgjedhin programe turistike në harmoni me këto kritere globale;
 • Shërbejnë si guida për agjensitë e udhetimit për zgjedhjen e kontraktorëve dhe programeve të turizmit të qëndrueshëm;
 • Ndihmojnë konsumatorët të gjejnë rograme dhe biznese turistike të shëndetshme;
 • Shërbejnë si emërtues i njëjtë për mediat të cilat mund të identifikojnë subjektet që ofrojnë turizëm të qëndrueshëm;
 • Ndihmojnë çertifikimin dhe programe të tjera të sigurohen që standartet e tyre janë gjerësisht të pranueshmë;
 • Ofrojnë programe qeveritare dhe jo-qeveritare që shërbejnë si pikënisje për zhvillimin e turizmit të qëndrueshme; dhe
 • Shërbejnë si direktiva thelbësore për edukimin dhe trajnimin e subjekteve si hotele dhe universitete.

Kriteret tregojnë objektivat, jo rrugën se si ato arrihen apo rezultatet finale. Ky rrol përmbushet nga treguesit e performancës, materiale edukative shtesë, akses në mjetet që nevojiten për zbatimin e Kritereve të Turizmit Global të Qëndrueshëm.

Partneriteti konsideron Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm si fillimi I një proçesi për kthimin e qëndrueshmërisë në një praktikë standarte për gjithë format e turizmit.


Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm


A. Demonstroni menaxhim të qëndrueshëm efektiv.

 • A.1.        Kompania zbaton një system menaxhimi të qëndrueshëm që I përshtatet realitetit dhe nivelit të tij, dhe që merr në konsideratë çështjet mjedisore, social-kulturore, cilësinë, shëndetin dhe sigurinë.
 • A.2.        Kompania respekton gjithë ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare apo lokale (përfshi shëndetin, sigurinë, punësimin dhe aspektet mjedisore).
 • A.3.        Gjithë personeli trajnohet sistematikisht në lidhje me rolin e tyre në menaxhimin e praktikave mjedisore, social-kulturore, shëndetësore dhe sigurisë.
 • A.4.        Kënaqësia e klientit matet dhe merren masat e nevojshme sipas rastit.
 • A.5.        Materialet promocionale janë të përshtatshme dhe nuk premtojnë më tepër sesa mund të ofrojë biznesi.
 • A.6.        Arkitektura, konstrukti dhe infrastruktura e godinave:
  • A.6.1.    është konform planit lokal dhe respektojnë detyrimet e zonave të mbrojtura apo trashëgimitë;
  • A.6.2.    respekton trashëgiminë natyrore apo kulturore tëzonës si vendndodhje, arkitekturë, vlerësim impakti, të drejta pronësore dhe blerje;
  • A.6.3    aplikon parimet e duhura të ndërtimit të qëndrueshëm;
  • A.6.4    ofron akses për personat me aftësi të kufizuara.
 • A.7.        Konsumatorët kanë akses në informacionin dhe interpretimin e rrethinave natyrore, kulturës lokale dhe trashëgimisë kulturore  si dhe u shpjegohet sjellja e përshtatshme gjatë vizitës në natyrë apo vende të klasifikuara si trashëgimi kulturore.

 

B.        Rrisni përfitimet social-ekonomike për komunitetin dhe minimizoni impaktet negative.

 • B.1.        Kompania mbështet fuqishëm iniciativat për zhvillimin social dhe infrastrukturor të komunitetit, përfshi mes të tjerash, edukim, shëndetësi dhe higjenë.
 • B.2.        Banorët lokal punësohen, edhe në poste menaxheriale. Trajnimet organizohen sipas nevojës.
 • B.3.        Shërbimet dhe materialet e nevojshme blihen nga biznesi sipas rastit.
 • B.4.        Kompania ofron mjetet që sipërmarrjet e vogla të zhvillohen dhe të shesin produkte ekologjike të bazuar në natyrën, historinë dhe kulturën lokale (ushqime, pije, punime artistike, performance artistike, prodhime bujqësore, etj).
 • B.5.        Ndiqet një kod sjelljeje i përshtatshëm për komunitetin local, me bashkëpunimin dhe miratimin e komunitetit.
 • B.6.        Kompania zbaton një politikë kundër shfrytëzimit tregtar, veçanërsiht të fëmijëve dhe adoleshtëve, përfshi shfrytëzimin seksual.
 • B.7.        Kompania është e paanshme në punësimin e femrave dhe minoriteteve lokale, përfshi postet menaxheriale.
 • B.8.        Mrojtja ndërkombëtare apo kombëtare e punonjësve respektohet dhe punonjësit paguhen me një pagë e arsyeshme.
 • B.9.        Aktivitetet e kompanisë nuk vënë në rrezik ofrimin e shërbimeve bazë si furnizimin me ujë, energji apo shërbimet shëndetësore për komunitetin lokal.

 

C.        Rrisni përfitimet për trashëgiminë kulturore dhe minimizoni impaktet negative.

 • C.1.        Kompania ndjek direktiva ose një kod sjelljeje për vizitat në vendet hisorike apo kulturore, në mënyrë që të minimizohet impakti negativ i vizitorëve dhe të rritet kënaqësia e vizitës.
 • C.2.        Artifaktet historiko-arkeologjik nuk shiten, tregtohen apo ekspozohen, përveç rasteve kur e lejon ligji.
 • C.3.        Kompania kontribuon në mbrojtjen e pronave dhe vendeve lokale historike, arkeologjike dhe kulturore, duke mos lejuar aksesin e qytetarëve.
 • C.4        Biznesi përdor elemntë të artit lokal, arkitekturën apo trashëgiminë kulturorë lokalë gjatë operimit të saj, në dizenjo, dekoracione, gatim apo dyqane; duke respektuar të drejtat e pronës së komunitetit lokal.

 

D.        Rrisni përfitimet për ambientin dhe minimizoni impaktet negative.

 • D.1.        Ruajtja e burimeve
  • D.1.1.    Politikat e blerjeve duhet të fokusohen në prodhime ekologjike si n fushën e ndërtimit, të mira materiale, ushqime, etj.
  • D.1.2.    Blerja e prodhimeve të pa-rinovueshme matet dhe biznesi duhet të përpiqet të reduktojë përdorimin e tyre.
  • D.1.3.    Konsumi i energjisë duhet të matet, burimet duhet të deklarohen, përdorimi duhet të reduktohet ndërsa duhet të nxitet përdorimi i energjisë së rinovueshme.
  • D.1.4.    Konsumi i ujit duhet të matet, burimet duhet të deklarohen ndërsa konsumi duhet të jetë i arsyeshëm.
 • D.2.        Ulja e ndotjes
  • D.2.1.    Çlirimi i gazit nga gjithë burimet e kontrolluara nga biznesi maten dhe ndiqen proçedurat për uljen e sasisë së çliruar.
  • D.2.2.    Urjat e zeza si dhe ato gri trajtohen në mënyrë efikase dhe reciklohen nëse është e mundur.
  • D.2.3.    Ndiqet një plan efikas për menaxhimin e mbetjeve dhe reduktimin e përdorimit të materialeve të pareciklueshme.
  • D.2.4.    Përdorimi i substancave të dëmshme, përfshi pesticidet, bojra, dizinfektant për pishina dhe materialeve të pastrimit duhet të reduktohet apo zëvendësohet nëse është e mundur nga produkte të padëmshëm. Përdorimi i kimikateve duhet të menaxhohet siç duhet.
  • D.2.5.    Biznesi zbaton praktika për reduktimin e ndotjes akustike, ndriçimit, erozionit dhe ndotjes së ajrit dhe tokës.
 • D.3.        Ruajtja e biodiversitetit, ekosistemit dhe terrenit
  • D.3.1.    Speciet e kafshëve të egra rriten vetëm në natyrë dhe konsumohen, ekspozohen, shiten apo shkëmbehen vetëm në bazë të një aktiviteti të rregulluar që siguron qëndrueshmërinë e egzistencës së tyre.
  • D.3.2.    Nuk lejohet kapja e një kafshe të egër, përveç rastit të një aktiviteti të kontrolluar, dhe speciet e mbrojtura mbahen dhe trajtohen vetëm nga persona apo autoritete të autorizuara.
  • D.3.3.    Për qëllime dekorative apo restauruese, biznesi duhet të përdorë specie vendase dhe të parandalojë futjen e specieve të huaja.
  • D.3.4.    Biznesi duhet të kontribuojë në mbështetjen e biodiversitetit, përfshi mbrotjen e zonave të ruajtura natyrore apo zona natyrore me vlera të larta biodiversiteti.
  • D.3.5.    Ndërveprimet me kafshët nuk duhet të kenë efekt mbi ecurinë e popullsisë së këtyre të fundit, dhe çdo shqetësim i ekosistemit natyror duhet të minimizohet, rehabilitohet dhe të ndiqet nga një kontribut kompensues.

News & Announcements

GSTC Board Member and India Country Representative, CB (Ram) Ramkumar at GreenOtels Events Across India

GreenOtelsJaipur 550x

​​March 2017 - Sustainable tourism mainstreaming is taking place in India, with events throughout the country, led by GSTC member Root Cause Media / GreenOtels with the support and guidance of GSTC Board Member and India Country Representative, CB (Ram) Ramkumar.

GreenOtels is doing something that has not been done until now in India – bringing maintenance engineers of hotels together hotel owners, CEOs, and general managers, under one forum where sustainability practices are discussed and promoted, especially through the GSTC Criteria.

Read more ...

GSTC Member and Early Adopter, Jackson Hole, Selected as Finalist for National Geographic World Legacy Award

Riverwind NG 550

March 2017 - GSTC Member and GSTC Criteria Early Adopter, Riverwind Foundation's Jackson Hole & Yellowstone Sustainable Destination Program, is one of three finalists for the Destination Leadership category of the 2017 National Geographic World Legacy Awards. The awards were presented at ITB Berlin, the world’s leading travel trade show, on March 8, 2017.

"Teton County, Wyoming, also known as Jackson Hole and the southern half of Yellowstone, is very pleased to have been selected by the Global Sustainable Tourism Council to participate in its first Early Adopter Program for sustainable tourism destination criteria," says Riverwind Foundation Executive Director Timothy O’Donoghue.

Read more ...

GSTC Training of Control Union Auditors

CU GSTC training Bangkok 550px

February-March 2017, Bangkok, Thailand, and Dalfsen, The Netherlands - The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) had conducted a training to Control Union (CU) auditors. This is to ensure CU's auditors obtain the required knowledge of the tourism sector in general and the GSTC Criteria and indicators in particular.

The training sessions took place in Bangkok, Thailand (20-23 February) and Dalfsen, The Netherlands (28 February – 3 March) and were tailored to the specific needs of CU by combining theoretical knowledge with practical exercises. The latter included an on-site mock audit at several hotels.

Read more ...

GSTC at the 6th InterEcoForum Marbella, Spain, 23-24 March, 2017

InterEco Forum banner 340x340

GSTC Chair Luigi Cabrini to speak about "Tourism trends and the Global Sustainable Tourism Council" at the 6th InterEcoForum in Marbella, Spain, 23-24 March, 2017.

The VI InterEcoForum will put its perspective in the study of Sustainable Tourism Development, as a synergy of the results of the Year of Tourism Spain-Russia, with the proclamation that the United Nations has made 2017 the International Year of Sustainable Tourism.

Read more ...

GSTC to Support the Balkans & Black Sea Cooperation Forum in Serres, Greece, May 25th-26th 2017

BBSF logos hi res

GSTC Chair Luigi Cabrini will speak at the session of "Cultural & Sustainable Tourism” at the Balkans & Black Sea Cooperation Forum, which will be held in Serres, Greece, on May 25th & 26th 2017. Mr. Cabrini will also participate at the the Scientific Committee, the Forum's highest consultancy body.

The Forum stands as think-tank to outline current situation, quote political indicators, navigate to growth and cooperation and monitor perspectives and SDGs towards 2030, whilst Official Partner is the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) and Strategic Partner the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).

Read more ...
 • 1
how you help red
Anyone from individuals to larger organizations can help increase the reach, awareness and recognition of sustainable tourism practices.  
Already a member? Log in
Facebook logo red 32r Twitter logo red 32r LinkedIn logo red 32r GSTC newsletter

Sponsors

United Nations Foundation

 

IHG-RGB-sm

TUI Group black lightblue 3C

 

 • Eofrance_logo-gros150x.jpg
 • ThailandStandards.png
 • Confluence_logo_web_100.jpg
 • Tourcert-Siegel-schraeg.jpg
 • TORNOSnews_x150.png
 • Transat_x150.jpg
 • MasContour_Gro.jpg
 • 52logos-rainforest-alliance.jpg
 • mci_copy150x.jpg
 • 77WildAsiaLogo.jpg
 • ITW-Logo-150x.jpg
 • green-loons-logo copy 2.jpg
 • innovation-norway_150x150.jpg
 • diversechina150x.jpg
 • TrainingAid_100x32.png
 • federturismo_confindustria_150.jpg
 • GTO_Gyeonggi_150.jpg
 • Solimar-International150x150.jpg
 • GreenKeyGlobal_150x.jpg
 • 150x180.jpg
 • Khiri.jpg
 • LightBlue.png
 • Project_Azul_Verde_100.jpg
 • LOGO-CAT-OK-150x.jpg
 • Eco-Travel_x150.jpg
 • pcgs-logo150x.png
 • DTN-Logo_x150.png
 • WFEN_100x53.jpg
 • EarthCheck_150x150.jpg
 • Espiritu_x150.jpg
 • botswana.jpg
 • Travelife.png
 • FTT_150x150.jpg
 • AGEG-blau_High-Res_150x.jpg
 • Infinity-Travel_x150.jpg
 • cc_150x150.jpg
 • 75logos-utah.jpg
 • HSH-logo-01_150x.jpg
 • Walking-Mountains-Science-Center-Logo_WEB_150x_slider.jpg
 • FOW.jpg
 • Shaboury_150x.jpg
 • GPSInnovation-dark-rgb-100_150x.jpg
 • CED_150x.jpg
 • 400dpiLogo---Cropped-150x150.jpg
 • Royal-Caribbean_for-slider.jpg
 • GreenEvolution_x150.jpg
 • logos.jpg.png
 • JHY-Sustainable-Destination-Program-Logo_100x95.jpg
 • 40intercontinentalnewyork.jpg
 • AW-Logo_150x150.jpg
 • 33HSAC.jpg
 • IHG-RGB-sm.jpg
 • WWFLogotab.png
 • barcelonaturisme.jpg
 • airbnb_vertical_lockup_web.jpg
 • Altruvistas_150x150.jpg
 • FunDayTours_150x150.jpg
 • vinetree_150.jpg
 • 41InstitutodeTurismo.jpg
 • PBO-final-logo_150x150.jpg
 • FEDEC.jpg
 • ecola_150x.jpg
 • EcoAustralia.jpg
 • ecoclub-com-logo-100x40.png
 • GPPA-logo_150x.jpg
 • ETTC_x150.jpg
 • The-Globe-Ecotourism-Training-Centre_x150.jpg
 • 37logos-hostelling-intl.jpg
 • TUI_Group_x150.jpg
 • Green_Pearls_150.jpg
 • Logo-BeeHive.001_150x.jpg
 • GTO-eng-logo-comb_150x.jpg
 • GreenGlobe_150x.jpg
 • 28Logo_GGD-no_sello.jpg
 • Logo-Green-View150x.jpg
 • AGA_logo_circle.jpg
 • 16eceat.jpg
 • GTP-Logo.png
 • olonade-logo2_.JPG
 • GeorgianTA_NEW_x150.jpg
 • Vesselka.png