The GSTC Destination Criteria v2.0 has been translated into Mongolian and is available to download in the Criteria Translations section.

Зорих газрын GSTC Destination Criteria v2 нь монгол хэлнээ орчуулагдсан ба Шалгуур үзүүлэлтүүдийн орчуулга Хэсгээс татан авч болно.