The GSTC Destination Criteria v2 has been translated into Vietnamese and is available to download in the Criteria Translations section.

Tiêu Các Tiêu chí về Điểm đến của GSTC, Phiên bản 2.0, đã được dịch sang tiếng Việt và có thể tải về từ mục Criteria Translations.