The GSTC Industry Criteria has been translated into French and is available to download in the Criteria Translations section.

Tiêu chuẩn Điểm đến Du lịch GSTC đã được dịch sang tiếng Việt và có thể tải về từ mục Criteria Translations.